Home คุยกับนิ้วโป้ง

คุยกับนิ้วโป้ง

คุยกับนิ้วโป้ง อยากให้ผู้ที่สนใจแนวการลงทุน Fundamental VI, Growth Investment หรือแนวแตกแขนงอื่นๆที่ใช้ปัจจัยพื้นฐานดูหุ้น ได้มาสุมหัว รวมตัว แลกเปลี่ยนความเห็น ต่อยอดความรู้กัน

No posts to display