ดุสิตโพล ระบุ ครอบครัวคือปัจจัยที่ทำให้คนไทยอยู่อย่างเข้มแข็งที่สุด รองมาพึ่งตนเอง

1165
ครอบครัวคือปัจจัยที่ทำให้คนไทยอยู่อย่างเข้มแข็งที่สุด

สวนดุสิตโพล สำรวจเรื่อง 5 ปัจจัยที่ทำให้คนไทยอยู่ได้อย่างเข้มแข็ง ส่วนใหญ่มองกำลังใจจากครอบครัว เหตุเป็นรากฐานสำคัญความรักความเข้าใจ รองมาตัวเราเอง ต้องพึ่งตัวเอง ปรับตัวสู้กับปัญหา

ในสถานการณ์ปัจจุบันมีปัญหาต่างๆ ที่รุมเร้า ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ ปากท้อง โรคระบาด ภัยแล้ง ตลอดจนปัญหาทางการเมืองที่มีแต่ความแตกแยก ล้วนส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทย เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน กรณี “5 ปัจจัย” ที่ทำให้คนไทยอยู่ได้อย่างเข้มแข็ง สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,164 คน ระหว่างวันที่ 10-14 มีนาคม 2563 สรุปผลได้ ดังนี้

5 ปัจจัย” ที่ทำให้คนไทยอยู่ได้อย่างเข้มแข็ง

อันดับ 1 กำลังใจจากคนในครอบครัว 55.50% สาเหตุครอบครัวเป็นรากฐานสำคัญ ความรักความเข้าใจเป็นกำลังใจที่ดี เป็นแรงผลักดันให้ต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ ได้ คนในครอบครัวพร้อมรับฟัง ช่วยเหลือ และให้อภัยได้เสมอ ต้องการให้พ่อ/แม่ ลูกสุขสบาย มีความเป็นอยู่ที่ดี ฯลฯ

อันดับ 2 ตัวเราเอง 48.97% สาเหตุในปัจจุบันไม่สามารถพึ่งใครได้นอกจากตัวเอง ต้องอดทน ยอมรับ ปรับตัว พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ทำจิตใจให้เบิกบาน จะสามารถต่อสู้กับทุกปัญหาได้ ฯลฯ

อันดับ 3 มีเงินใช้ 39.69% สาเหตุเงินเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นปัจจัยสำคัญ ช่วยอำนวยความสะดวกสบายในชีวิต แก้ปัญหาต่างๆ ได้ การไม่มีเงิน เป็นหนี้ ทำให้เป็นทุกข์ ไม่มีความสุข เครียด ฯลฯ


อันดับ 4 การมีเพื่อนที่ดี มีที่ปรึกษา 22.85% สาเหตุเพื่อนช่วยเป็นกำลังใจ คอยให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษา ช่วยดึงสติ ทำให้จิตใจเข้มแข็ง มีน้ำใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำให้ต่อสู้กับปัญหาต่อไปได้ ไม่รู้สึกโดดเดี่ยว ฯลฯ

อันดับ 5 ศาสนา หลักธรรมคำสอน 21.99% สาเหตุศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ หลักธรรมคำสอนช่วยให้มีสติในการแก้ปัญหา ช่วยให้ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท ไม่หลงผิด ดำเนินชีวิตด้วยความพอเพียง บริหารจัดการการเงินให้ดี