Home / ข่าวเศรษฐกิจ / วีดีโอ 15 ประเทศผู้ส่งออกสูงสุด ตั้งแต่ปี 1960 – 2018

วีดีโอ 15 ประเทศผู้ส่งออกสูงสุด ตั้งแต่ปี 1960 – 2018

วีดีโอ 15 ประเทศผู้ส่งออกสูงสุด ตั้งแต่ปี 1960 – 2018

ข้อมูลอันดับประเทศที่ประเทศจีนการส่งออกสินค้า 2017

ทั้งหมด  4,107.1 ล้านเหรียญ

1 United States 583.3 ล้านเหรียญ
2 European Union 573.08 ล้านเหรียญ
3 Japan 303.0 ล้านเหรียญ
4 Hong Kong 286.5 ล้านเหรียญ
5 South Korea 280.2 ล้านเหรียญ
6 Taiwan 199.9 ล้านเหรียญ
7 Australia 136.4 ล้านเหรียญ
8 Vietnam 121.9 ล้านเหรียญ
9 Malaysia 96.1 ล้านเหรียญ
10 Brazil 87 ล้านเหรียญ
11 India 84.3 ล้านเหรียญ
12 Russia 84.2 ล้านเหรียญ
13 Thailand 80.1 ล้านเหรียญ

About admin

ทำงานทางด้านไอที ศึกษาค้นคว้าและสนใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจ

Check Also

Gdp 1960-2024 ของประเทศในอาเซียน

รายได้ต่อหัวประชากร (GDP/capita) ของแต่ละใน ASEAN   โดย ของ International Monetary Fund’s คาดการณ์ในปี 2019 1. สิงคโปร์ 103,181 …