kmitl online class 1

สจล. เปิดคลาสออนไลน์ 14 หลักสูตรเรียนฟรี

kmitl online class

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เชิญชวนสมัครเรียนคลาส ออนไลน์ 14 วิชา ในหมวดศึกษาทั่วไป (General Education)

14 หลักสูตรเรียนออนไลน์

เรียนเพื่อเก็บเครดิต เรียนเพื่อรับ Certificates

โดยสำหรับผู้เรียนทั่วไป เมื่อสำเร็จหลักสูตร และผ่านเกณฑ์การวัดผล จะได้รับใบประกาศนียบัตร และสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย สามารถเรียนเพื่อเก็บเครดิต (Credit Banking) เพื่อเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยได้ ประกอบด้วยวิชาผู้ประกอบการสมัยใหม่ วิชาการสื่อสารและการเสนออย่างมืออาชีพ วิชากระบวนการคิดเชิงออกแบบ เป็นต้น

โดยทั้ง 14 หลักสูตรเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ 16 ก.ค. 63 เป็นต้นไป และเตรียมเปิดเรียนในเดือนสิงหาคม 2563

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้และสมัครเรียนได้ที่ http://Klix.kmitl.ac.th

ตัวอย่างคอร์สเรียนของ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) KMITL

The Disruptor(Promo) : MasterClass

วิชา : The Disruptor พบกับพี่เอ้ ใน The Disruptor นักเปลี่ยนโลก นักปฏิวัติความคิด ผู้สอน : ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สจล.

https://klix.kmitl.ac.th/courses/course-v1:KMITL-KLIX+KMITL-KLIX-1+Semester1/about

Digital Media Production:การผลิตสื่อดิจิทัล

การฝึกทักษะในการผลิตสื่อดิจิทัลโดยเน้นการสร้างไอเดียด้วยหลักการวิเคราะห์ข้อมูล
หลักการนำเสนอแบบเรื่องเล่า (story telling) การออกแบบและสร้างสื่อประเภทต่าง ๆ
การนำเสนอในรูปแบบกราฟฟิกและวีดีโอผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งแบบ off-line, online และ Social Media

https://klix.kmitl.ac.th/courses/course-v1:KMITL-KLIX+KMITL-KLIX-3+Semester1/about

Modern Entrepreneur:ผู้ประกอบการสมัยใหม่

ศึกษาบทบาท ประเภทและคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่มีความรู้รอบด้านเกี่ยวกับธุรกิจ การจัดตั้งธุรกิจ องค์ประกอบของการแผนวางธุรกิจ กุลยุทธ์ในการดำเนินการธุรกิจเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน การสร้างความแตกต่าง การสร้างเอกลักษณ์ให้องค์กร การมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า

https://klix.kmitl.ac.th/courses/course-v1:KMITL-KLIX+KMITL-KLIX-6+Semester1/about

การสื่อสารและการนำเสนออย่างมืออาชีพ:Professional Communication and Presentation

ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินสถานการณ์เพื่อกลั่นกรอง ให้ได้ประเด็นที่ต้องการนำเสนอ การเลือกใช้สื่อ วิธีและเทคนิคในการนำเสนอ การเลือกใช้ภาษา ถ้อยคำ และบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ
https://klix.kmitl.ac.th/courses/course-v1:KMITL-KLIX+KMITL-KLIX-4+Semester1/about

Professional Communication and Presentation

For this course, we’re going to talk about a lot of things. How to become a professional communicator and presenter. And as a broadcaster for many years in my field, I’m going to share with you my tricks.
https://klix.kmitl.ac.th/courses/course-v1:KMITL-KLIX+KMITL-KLIX-7+semester1/about

Charm School:โรงเรียนสร้างเสน่ห์

เรียนรู้ประสบการณ์ชีวิต แนวคิดการใช้ชีวิต การจัดการกับปัญหา หรืออุปสรรคในชีวิต
การให้กำลังใจ พลังใจ การสร้างแรงบันดาลใจให้กับตนเองและผู้อื่น การจัดการความเสี่ยง
การบริหารงาน บริหารคน และการพัฒนาตนเอง การสื่อสารในโลกดิจิทัล จนประสบความสำเร็จในชีวิต
https://klix.kmitl.ac.th/courses/course-v1:KMITL-KLIX+KMITL-KLIX2+Semester1/about

รวมคอร์สออนไลน์เรียนฟรี จากสถาบันในไทยและต่างประเทศ

http://35.197.165.142/%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b8%9f%e0%b8%a3%e0%b8%b5/

Posted

in

by