สรุปเงินกู้ 1.9 ล้านล้านแก้โควิท-19

950
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชามาตรการแก้ไขโควิด 19

การประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ที่มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นประธานในวันที่ 7เม.ย. มีมติเห็นชอบมาตรการแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ชุดที่ 3 วงเงิน 1.9 ล้านล้านบาท มาตรการแก้ปัญหาเศรษฐกิจชุดที่ 3 ที่ออกมาประกอบด้วย

  1. ออกพ.ร.บ.โอนงบประมาณ 8 หมื่นถึง 1 แสนล้านบาท มาจากการโยกงบประมาณจากส่วนราชการต่างๆ ไว้ที่งบกลาง
  2. การออกพระราชกำหนด(พ.ร.ก.)ของธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)วงเงิน 9 แสนล้านบาท soft loan 500,000 ล้านบาท ให้อำนาจ แบงก์ชาติ (ธปท.) สามารถ ปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยตํ่า (soft loan) วงเงิน 500,000 ล้านบาท ให้แก่ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดยคิดดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 0.01 เพื่อให้ ธนาคารพาณิชย์ และ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ นำไป ปล่อยสินเชื่อใหม่เพิ่มเติม ให้กับ ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีสินเชื่อคงค้างไม่เกิน 500 ล้านบาท ที่ไม่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์และไม่เป็นเอ็นพีแอล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 62 โดยให้กู้เพิ่มได้ไม่เกิน 20% ของ ยอดสินเชื่อเดิมในอัตราดอกเบี้ย 2% และไม่ต้องชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นเวลา 6 เดือน และสนับสนุนสภาพคล่องเพื่อดูแลเสถียรภาพตราสารหนี้ภาคเอกชนวงเงิน 400,000 ล้านบาท กำหนดให้จัดตั้ง กองทุนเสริมสภาพคล่องเพื่อลดความเสี่ยงของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน (Corporate Bond Liquidity Stabilization Fund : BSF)
  3. การออกพ.ร.ก.เงินกู้ 1 ล้านล้านบาทของกระทรวงการคลัง เพื่อใช้สำหรับการเยียยวยา และด้านสาธารณสุข 6 แสนล้านบาท และการฟื้นฟูเศรษฐกิจอีก 4 แสนล้านบาท นำไป ดูแลเศรษฐกิจในประเทศ เช่น การเพิ่มศักยภาพการผลิต การค้า การบริการ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน ส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคในภาคครัวเรือน

ที่มา https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/874852