5 1

แบงก์ชาติไม่ต่ออายุมาตรการพักชำระหนี้ที่จะสิ้นสุดมาตรการ 22 ต.ค

แบงก์ชาติไม่ต่ออายุมาตรการพักชำระหนี้5

ธนาคารแห่งประเทศไทย ไม่ต่ออายุพักชำระหนี้เอสเอ็มอีที่จะสิ้นสุดมาตรการ 22 ต.ค.นี้ ปรับแผนเน้นเฉพาะราย หวั่นเกิดปัญหาวินัยทางการเงิน กระทบเสถียรภาพสถาบันการเงิน ย้ำลูกหนี้ 6% หรือ 5.7 หมื่นล้านบาท ติดต่อไม่ได้เร่งเจรจาธนาคารหามาตรการช่วย

รุ่ง มัลลิกะมาส ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายเสถียรภาพระบบการเงินและยุทธศาสตร์องค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ชี้แจงว่า มาตรการผ่อนผันให้ลูกหนี้เอสเอ็มอีที่ได้รับการพักหนี้ตามพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ที่จะครบกำหนด 6 เดือนในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 มีความคืบหน้าของการดำเนินการสรุปได้ ดังนี้

1. ลูกหนี้เอสเอ็มอีที่เลือกขอรับความช่วยเหลือตามมาตรการดังกล่าวมีจำนวน 1.05 ล้านบัญชี เป็นยอดหนี้ประมาณ 1.35 ล้านล้านบาท ซึ่งต่างจากยอดสินเชื่อจำนวน 6.89 ล้านล้านบาท ตามที่อาจมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนกัน โดยยอดหนี้ 6.89 ล้านล้านบาทนั้นครอบคลุมลูกหนี้ที่ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากมาตรการช่วยเหลือทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการลดภาระผ่อนชำระต่อเดือนด้วยการขยายระยะเวลาพักหนี้ การลดอัตราดอกเบี้ย และการปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ เป็นต้น

2. ธปท. ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และคาดว่าจะไม่เกิดปัญหาผิดนัดชำระหนี้จำนวนมากในเวลาอันรวดเร็ว (cliff effect) หลังมาตรการพักหนี้ครบกำหนด เนื่องจาก

1) ลูกหนี้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่เข้ามาตรการวงเงินประมาณ 4 แสนล้านบาท ได้รับการขยายระยะเวลาการพักหนี้ไปอีก 3-6 เดือนแล้ว ส่วนลูกหนี้ของธนาคารพาณิชย์ (ธพ.) อีกประมาณ 9.5 แสนล้านบาท ธพ. ได้ติดตามดูแลลูกหนี้อย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินสถานะและให้ความช่วยเหลือ พบว่าลูกหนี้ส่วนใหญ่แสดงเจตจำนงว่าจะสามารถจ่ายชำระหนี้ได้ตามปกติหลังหมดมาตรการ

2) สำหรับลูกหนี้ของ ธพ. ที่ยังไม่สามารถกลับมาจ่ายชำระหนี้ได้ตามปกติหรืออาจจ่ายได้บางส่วน ธพ. ยังคงให้ความช่วยเหลือลูกหนี้อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นมากพอที่จะชำระหนี้ได้ โดยมีหลายมาตรการมารองรับ ได้แก่ การปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ตามความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้แต่ละรายเพื่อไม่ให้กลายเป็น NPL รวมถึงใช้มาตรการอื่นตามความเหมาะสม เช่น การลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล การพักชำระค่างวด รวมถึงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้สำหรับลูกหนี้รายย่อยด้วยวิธีการรวมหนี้ (debt consolidation) และการปรับปรุงโครงสร้างหนี้สำหรับลูกหนี้ธุรกิจที่มีเจ้าหนี้หลายราย (multi-creditors) เป็นต้น

3) มีลูกหนี้เพียง 6% ของยอดสินเชื่อที่ได้รับการพักหนี้ที่ยังอยู่ระหว่างการติดต่อของ ธพ. หรือยังติดต่อไม่ได้

นอกจากนี้ หลังจากผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ประเทศ การฟื้นตัวของธุรกิจในแต่ละสาขาไม่เท่ากัน เช่น ธุรกิจเครื่องดื่ม เครื่องใช้ไฟฟ้า และการค้า ฟื้นตัวกลับเข้าใกล้ระดับเดียวกับช่วงก่อนโควิด 19 แล้ว ขณะที่ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวยังพื้นตัวช้า โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมที่การฟื้นตัวยังอยู่เพียง 26% ของช่วงก่อนโควิด 19

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ธปท. จึงปรับมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้จากการให้สถาบันการเงินช่วยเหลือเป็นการทั่วไป เป็นการให้ความช่วยเหลือเชิงรุกและตรงจุดที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกหนี้แต่ละราย (Targeted) โดยหากยังคงดำเนินมาตรการพักหนี้เป็นการทั่วไปต่อไปอาจส่งผลกระทบทางลบในระยะยาวได้เนื่องจาก

1) ลูกหนี้ที่พักหนี้อยู่จะยังคงมีภาระดอกเบี้ยในแต่ละเดือนตลอดช่วงการพักหนี้ ซึ่งเป็นภาระแก่ลูกหนี้ในระยะยาว

2) ไม่ส่งเสริมให้เกิดวินัยทางการเงิน (moral hazard) เพราะลูกหนี้ที่ไม่ได้รับผลกระทบหรือได้รับผลกระทบไม่มาก อาจอาศัยเป็นช่องทางเพื่อประวิงเวลาการชำระหนี้

3) ส่งผลเสียต่อเสถียรภาพระบบสถาบันการเงินเพราะการพักหนี้เป็นการทั่วไปเป็นระยะเวลานานคาดว่าจะทำให้สภาพคล่องในระบบจากการชำระคืนหนี้และดอกเบี้ยหายไปประมาณ 2 แสนล้านบาทต่อปี

ดังนั้น กลุ่มลูกหนี้ที่ยังมีรายได้เพียงพอที่จะชำระคืนหนี้ควรชำระหนี้ตามปกติหลังหมดมาตรการ เพราะนอกจากจะช่วยลดภาระหนี้แล้ว ยังจะทำให้สถาบันการเงินมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นเพื่อปล่อยกู้ให้กับผู้ที่ยังได้รับผลกระทบอยู่ ส่วนลูกหนี้ที่ยังไม่สามารถกลับมาชำระหนี้ได้ตามปกติ โดยเฉพาะรายที่สถาบันการเงินยังติดต่อไม่ได้ ควรรีบติดต่อกับสถาบันการเงินเพื่อรับความช่วยเหลือที่เหมาะสม

ทั้งนี้ ธปท. ได้ออกประกาศให้สถาบันการเงินคงสถานการณ์จัดชั้นลูกหนี้ถึงสิ้นปี 2563 (stand still) สำหรับลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างเจรจาปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ เพื่อช่วยไม่ให้ลูกหนี้กลายเป็น NPL ซึ่งเป็นการเพิ่มแรงจูงใจให้สถาบันการเงินเร่งดำเนินการปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ นอกจากนี้ ธปท. อยู่ระหว่างการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อให้ทราบว่ามีภาคธุรกิจไหนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

สำหรับลูกหนี้ที่มีปัญหาการติดต่อสถาบันการเงิน หรือยังไม่สามารถหาข้อตกลงร่วมกันกับสถาบันการเงินได้ ท่านสามารถแจ้งความต้องการที่จะปรับโครงสร้างหนี้ไปยังสถาบันการเงินผ่าน “ทางด่วนแก้หนี้” เว็บไซต์ https://www.1213.or.th/App/DebtCase ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ทางด้าน คุณดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒน์คนใหม่ เปิดเผยผลการประชุมร่วมกับ แบงก์ชาติ สมาคมธนาคารไทย สภาหอการค้าฯ สภาอุตสาหกรรมฯ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย เพื่อหาแนวทางรับมือ การสิ้นสุดมาตรการพักชำระหนี้ในวันที่ 22 ตุลาคม ที่จะถึงนี้ โดยแบ่งลูกหนี้ออกเป็น 3 กลุ่ม
กลุ่มสีเขียว เป็นลูกหนี้ที่สามารถจ่ายหนี้ต่อไปได้มี 60%
กลุ่มสีเหลือง เป็นลูกหนี้ที่ต้องการพักชำระหนี้ต่อมี 30%
กลุ่มสีแดง เป็นลูกหนี้ที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้และต้องปรับโครงสร้างหนี้มี 10%
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม มีลูกหนี้ที่เข้ารับการปรับโครงสร้างพักชำระหนี้ทั้งระบบ 12.1 ล้านบัญชี มูลหนี้ 6.9 ล้านล้านบาท ลดลงจากก่อนหน้านี้ที่มีมูลหนี้การพักชำระหนี้ 7.2 ล้านล้านบาท กลุ่มที่มีปัญหาการชำระหนี้ 40% มีวงเงินราว 2.76 ล้านล้านบาท แบ่งเป็น
กลุ่มสีแดง 10% ที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้วงเงิน 690,000 ล้านบาท
กลุ่มสีเหลือง 30% ที่ต้องพักชำระหนี้ต่อราว 2.07 ล้านล้านบาท

ศูนย์วิจัยกรุงไทยคอมพาส ธนาคารกรุงไทย ได้วิเคราะห์ภาพรวมเศรษฐกิจไทยคาดว่า ยอดขายในภาคธุรกิจปีนี้จะหดตัวถึง 9% การฟื้นตัวในปี 2564-2565 จะทำได้อย่างช้าๆ คาดว่าจะใช้เวลา 2-3 ปี กว่ารายได้จะกลับเข้าสู่ภาวะก่อนช่วงวิกฤติโควิด–19
แสดงว่า เราจะจนและเศรษฐกิจจะฝืดเคืองอย่างนี้ต่อไปอีกอย่างน้อย 2-3 ปี

ศูนย์วิจัยกรุงไทย ยังได้ วิเคราะห์งบการเงินบริษัทในไทยกว่า 200,000 บริษัท พบว่า อัตราส่วนความสามารถการจ่ายดอกเบี้ยอยู่ที่ 3.11 เท่า ลดลงจากปี 2562 ที่ระดับ 3.62 เท่า คาดว่าจะใช้เวลาอย่างน้อย 3 ปี จึงจะกลับไปสู่ระดับเดิม กิจการที่มีกำไรไม่พอจ่ายดอกเบี้ยในปีนี้คาดว่าจะมีมากถึง 30% ของบริษัททั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ระดับ 26% คาดว่าจะทรงตัวระดับ 27–29% ในช่วง 3–5 ปีข้างหน้า อาจส่งผลให้กิจการซมไข้ยาวนาน

แบงก์ชาติไม่ต่ออายุมาตรการพักชำระหนี้4
แบงก์ชาติไม่ต่ออายุมาตรการพักชำระหนี้3
แบงก์ชาติไม่ต่ออายุมาตรการพักชำระหนี้2
แบงก์ชาติไม่ต่ออายุมาตรการพักชำระหนี้

ที่มา nationtv.tv