You Are Browsing ‘บทความ’ Category

หายนะครั้งแรกๆ ของวงการค้าปลีกในประเทศคือการที่ร้านค้าโชว์ห่วย ได้รับผลกระทบจากร้านสะดวกซื้อเช่น ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ห้างโลตัส...

Generation หรือที่เรียกสั้นๆว่า Gen คือ การแบ่งกลุ่มประชากรตามหลักประชากรศาสตร์ (Demography) โดยการแบ่งเป็นช่วงเวลาที่แต่ละ Gen เกิด เป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องเข้าพฤติกรรมของคนจาก...