Home / บทความ / แนวคิดการพัฒนาตนเอง

แนวคิดการพัฒนาตนเอง

เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาของในหลวง ร.๙

ในหลวงรัชกาลที่9 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ทรงชี้แนวทางการดำเนินชีวิตให้แก่ปวงชนชาวไทยมาเป็นระยะเวลานาน ในช่วงตั้งแต่ก่อนการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ เพื่อมุ่งให้พสกนิกรได้ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างยั่งยืน มั่นคง และปลอดภัย ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามกระแสโลกาภิวัฒน์ เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์  ซึ่งมุ่งให้ทุกคนสามารถพึ่งพาตัวเองได้ รวมถึงการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น จนเกิดความยั่งยืน คำว่า พอเพียง คือ การดำเนินชีวิตแบบทางสายกลาง โดยตั้งอยู่บนหลักสำคัญสามประการ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี ความพอประมาณ คือ การดำรงชีวิตให้เหมาะสม ซึ่งเราควรจะมีความพอประมาณทั้งการหารายได้ และพอประมาณในการใช้จ่าย ความพอประมาณในการหารายได้ คือ ทำงานหารายได้ด้วยช่องทางสุจริต ทำงานให้เต็มความสามารถ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ส่วนความพอประมาณในการใช้จ่าย หมายถึง การใช้จ่ายให้เหมาะกับฐานะความเป็นอยู่ ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือใช้จ่ายเกินตัว และในขณะเดียวกัน ก็ใช้จ่ายในการดูแลตนเอง และครอบครัวอย่างเหมาะสม ไม่อยู่อย่างลำบาก และฝืดเคืองจนเกินไป ความมีเหตุผล …

Read More »

10 คุณสมบัติของผู้ประสบความสำเร็จ

ถ้าอยากประสบความสำเร็จ เราจะต้องมีคุณสมบัติอะไรและจะพัฒนาตัวเองอย่างไร Top 10 Qualities of Highly Successful People ซึ่งเขียนโดย Lolly Daskal ได้ระบุถึงคุณสมบัติของคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตโดยสังเกตุจากผู้ที่ประสบความสำเร็จโดยถ้าอยากประสบความสำเร็จก็เหมือนการทำสวน ถ้าอยากได้สวนสวยๆ มีผลผลิตงดงาม ก็ต้องหมั่นพรวนดิน ดูแลต้นไม้ เช่นเดียวกันก็ต้องดูแลสร้างคุณสมบัติที่จะประสบความสำเร็จให้เกิดขึ้นกับตัวเราเอง ไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาหรือเรื่องดวง มันเกิดจากการที่เราสร้างขึ้นทุกๆ วันให้เกิดขึ้น คุณ 10 คุณสมบัติของผู้ประสบความสำเร็จ คุณมีอยู่กี่ข้อแล้ว Drive มีแรงขับและมีพลังในการทำงาน คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตทุกคนจะเป็นคนที่มีพลังภายในที่คอยขับเคลื่อนตัวเองให้ฝ่าฝันอุปสรรคต่างๆ ไปให้ได้ มีความมุ่งมั่นในตนเองที่จะพาตนเองไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และยังมีความสามารถที่จะลุกขึ้นเมื่อประสบกับความล้มเหลวในด้านต่างๆ เพื่อขึ้นมาต่อสู้ใหม่อีกครั้ง อย่างไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆSelf-Reliance เป็นคนที่สามารถพึ่งพาตนเอง ยืนหยัดด้วยตนเองได้ คุณต้องเป็นคนที่มีความรับผิดชอบและเชื่อถือได้Will Power มีพลังใจที่แข็งแกร่ง คนที่ประสบความสำเร็จทุกคน จะเป็นคนที่มีพลังใจที่แข็งแกร่งมาก เมื่อไหร่ที่มีการวางแผน และมีความตั้งใจที่จะทำอะไร ก็จะมุ่งมั่นและยึดมั่นทำให้ได้ตามแผนงาน ไม่ปล่อยให้ความสบายเข้ามามีผลต่อการทำงาน ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง เลื่อนสิ่งที่จะทำออกไปเรื่อยๆ โดยยึดความสบายส่วนตัวเป็นเกณฑ์Patience มีความอดทน คุณสมบัติที่สำคัญอีกประการหนึ่งของคนที่ประสบความสำเร็จก็คือ มีความอดทนอดกลั้น ไม่ใจร้อน รีบร้อน มีความเข้าใจสาเหตุ …

Read More »

ดุสิตโพล ระบุ ครอบครัวคือปัจจัยที่ทำให้คนไทยอยู่อย่างเข้มแข็งที่สุด รองมาพึ่งตนเอง

สวนดุสิตโพล สำรวจเรื่อง 5 ปัจจัยที่ทำให้คนไทยอยู่ได้อย่างเข้มแข็ง ส่วนใหญ่มองกำลังใจจากครอบครัว เหตุเป็นรากฐานสำคัญความรักความเข้าใจ รองมาตัวเราเอง ต้องพึ่งตัวเอง ปรับตัวสู้กับปัญหา ในสถานการณ์ปัจจุบันมีปัญหาต่างๆ ที่รุมเร้า ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ ปากท้อง โรคระบาด ภัยแล้ง ตลอดจนปัญหาทางการเมืองที่มีแต่ความแตกแยก ล้วนส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทย เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน กรณี “5 ปัจจัย” ที่ทำให้คนไทยอยู่ได้อย่างเข้มแข็ง สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,164 คน ระหว่างวันที่ 10-14 มีนาคม 2563 สรุปผลได้ ดังนี้ 5 ปัจจัย” ที่ทำให้คนไทยอยู่ได้อย่างเข้มแข็ง อันดับ 1 กำลังใจจากคนในครอบครัว 55.50% สาเหตุครอบครัวเป็นรากฐานสำคัญ ความรักความเข้าใจเป็นกำลังใจที่ดี เป็นแรงผลักดันให้ต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ ได้ คนในครอบครัวพร้อมรับฟัง ช่วยเหลือ และให้อภัยได้เสมอ ต้องการให้พ่อ/แม่ ลูกสุขสบาย …

Read More »

เคล็ดลับการตั้งเป้าหมายสู่ความสำเร็จ

การประสบความสำเร็จหรือสำเร็จในอย่างบางอย่างควรตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนเช่นเดียวกับการเดินทางถ้าเราไม่กำหนดว่าจะไปไหน ก็ไม่รู้ว่าจะเดินทางอย่างไร ทางเครื่องบิน ทางรถยนต์ หรือทางเรือ เช่นเดียวกับเวลาซื้อตั๋วเครื่องบิน พนักงานจะถามเราว่า “ต้องบินไปที่ไหนคะ” เป้าหมายเป็นตัวชี้นำการกระทำของเรา การที่มีเป้าหมายชัดเจนยังข่วยบอกทิศทางคร่าวๆ ในชีวิตเราได้ และความรู้สึกถึงเป้าหมายจะทำให้ชีวิตมีชีวิตชีวา มีความหมายมากยิ่งขี้น เป้าหมายดีมีชัยไปกว่าครึ่ง การประสบความสำเร็จหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญคือการตั้งเป้าหมาย วิธีการตั้งเป้าหมายที่ใช้ได้จริงคือ A.R.T Achievable เป้าหมายที่ตั้งต้องมีหนทางทำได้จริงและสำเร็จจริงๆ เป้าหมายที่ตั้งไว้ต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงเมื่อเปรียบเทียบกับความสามารถของตัวเอง คือสามารถทำให้สำเร็จได้ อันนี้ต้องแล้วแต่บุคคล ต้องลองสำรวจตัวเอง แต่ก็ไม่ควรง่ายเกินไปที่ทำได้อยู่แล้ว เป้าหมายควรจะตั้งที่เราต้องการจะทำ จะได้มีแรงจูงใจในการทำเป้าหมายให้สำเร็จได้Reviewed หมั่นทบทวนเป้าหมายอยู่เสมอ การทบทวนเป้าหมายอยู่เสมอเป็นส่วนสำคัญ เนื่องจากอาจมีสิ่งที่เป็นปัจจัยภายในและภายนอกเปลี่ยนแปลงทำให้มีผลกระทบต่อเป้าหมายเราได้ อีกอย่างหลังจากทำตามเป้าหมายไปสักระยะนึง บางทีเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้แต่แรก อาจยากเกินไป หรือ อาจไม่ใช่เป้าหมายที่แท้จริงที่เราต้องการก็ได้ การทบทวนบ่อยๆ จึงเป็นการปรับแต่งเป้าหมายให้เหมาะสมได้ดีTimed มีการกำหนดระยะเวลาชัดเจน ว่าเป้าหมายจะสำเร็จเมื่อไร การมีกรอบเวลาช่วยในการป้องกันการผัดวันประกันพรุ่ง การมีกรอบเวลาทำให้เราต้องวางแผนที่จะไปอย่างเป้าหมายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น เราน้ำหนัก 70 กิโลแต่จะลดน้ำหนัก 20 กิโล (เป็นตั้งการเป้าที่ทำได้ยากและไม่กำหนดระยะเวลาในการลดน้ำหนัก)ลดน้ำหนักให้ได้ 5 กิโลกรัมภายในวันที่ 4 …

Read More »