You Are Browsing ‘Uncategorized’ Category

“เหตุผลของการมีชีวิตอยู่ของคุณคืออะไร”  Ikigai อิคิไก (生き甲斐) ในภาษาญี่ปุ่น หมายความว่า เหตุผลของการมีชีวิตที่ทำให้เราอยากตื่นขึ้นมาในทุกๆเช้า...