Home / ข่าวเศรษฐกิจ / Gdp 1960-2024 ของประเทศในอาเซียน

Gdp 1960-2024 ของประเทศในอาเซียน

รายได้ต่อหัวประชากร (GDP/capita) ของแต่ละใน ASEAN   โดย
ของ International Monetary Fund’s คาดการณ์ในปี 2019

1. สิงคโปร์ 103,181   USD
2. บรูไน 80,383 USD
3. มาเลเซีย 32,880 USD
4. ไทย 20,364 USD  
5. อินโดนีเซีย 13,998 USD  
6. ฟิลิปปินส์ 9,470 USD 
7. ลาว 8,109 USD
8. เวียดนาม 8,065 USD
9. เมียนมาร์ 6,707 USD
10. กัมพูชา 4,664 USD

About admin

Thinkaboutwealth เป็นเว็บไซด์ที่นำข้อมูล ข่าวสาร ด้านต่างๆ เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้มีรายได้ รายได้พิเศษ เพื่อสร้างความมั่งคั่งที่ยั่งยืนต่อท่านผู้อ่านทุกคน

Check Also

“การบินไทย” ยื่นศาลล้มละลายเดินหน้า ฟื้นฟูกิจการ

นายกฯ และ คณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้การบินไทย เข้าสู่การฟื้นฟูกิจการผ่านศาลล้มละลายกลาง ซึ่งจากสถานการณ์ Covid-19 ทำให้สายการบินจะแย่หนักไปอีกอย่างน้อย 3 ปี 19 พ.ค. ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี เฟซบุ๊ก @prayutofficial …