Home / ข่าวเศรษฐกิจ / Gdp 1960-2024 ของประเทศในอาเซียน

Gdp 1960-2024 ของประเทศในอาเซียน

รายได้ต่อหัวประชากร (GDP/capita) ของแต่ละใน ASEAN   โดย
ของ International Monetary Fund’s คาดการณ์ในปี 2019

1. สิงคโปร์ 103,181   USD
2. บรูไน 80,383 USD
3. มาเลเซีย 32,880 USD
4. ไทย 20,364 USD  
5. อินโดนีเซีย 13,998 USD  
6. ฟิลิปปินส์ 9,470 USD 
7. ลาว 8,109 USD
8. เวียดนาม 8,065 USD
9. เมียนมาร์ 6,707 USD
10. กัมพูชา 4,664 USD

About admin

ทำงานทางด้านไอที ศึกษาค้นคว้าและสนใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจ

Check Also

วีดีโอ 15 ประเทศผู้ส่งออกสูงสุด ตั้งแต่ปี 1960 – 2018

วีดีโอ 15 ประเทศผู้ส่งออกสูงสุด ตั้งแต่ปี 1960 – 2018 ข้อมูลอันดับประเทศที่ประเทศจีนการส่งออกสินค้า 2017 ทั้งหมด 4,107.1 ล้านเหรียญ 1 United States …