Pestel analysis 1

Pestel analysis เครื่องมือช่วย SWOT วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก

Pestel analysis เป็นการวิเคราะห์และตรวจสอบในเชิงมหภาค(Macro)ของปัจจัยภายนอกเข้ามากระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบกับธุรกิจของเราโดยเป็นปัจจัยที่เราไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งเราจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพิจารณาและวางแผนก่อนหรือระหว่างการดำเนินแผนธุรกิจโดยพิจารณาว่าปัจจัยภายนอกที่ได้จาก PESTEL นั้นสามารถเป็นอุปสรรคหรือโอกาสกับธุรกิจหรือองค์กรของเรา

PESTEL Analysis ประกอบไปด้วย 6 ปัจจัยและมีปัจจัยเพิ่มมาอีก 1 ตัวดังนี้

Pestel analysis เครื่องมือช่วย SWOT วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก

PESTEL ย่อมาจาก

 • P – Political การเมือง
 • E – Economic เศรษฐกิจ
 • S – Social สังคม
 • T – Technological เทคโนโลยี
 • E – Environmental สิ่งแวดล้อม
 • L – Legal กฎหมาย
 • E – Ethical (ใหม่) จริยธรรม

PESTEL Analysis กับ PEST Analysis คือตัวเดียวกัน แต่เพิ่มปัจจัยอีก 2 ตัวคือ E – Environmental สิ่งแวดล้อม, L – Legal กฎหมาย
PESTELE Analysis หรือ STEEPLE เป็นการเพิ่มปัจจัยตัวใหม่คือ E – Ethical จริยธรรม เข้ามาจาก PSETEL

Political Factors (P) ปัจจัยด้านการเมือง

ปัจจัยทางการเมืองที่มีเข้ามามีผลต่อภาวะเศรษฐกิจเป็นปัจจัยที่เราต้องให้ความสำคัญอย่างมาก ซึ่งมีผลต่อองค์กรหรือธุรกิจอย่างมากซึ่งอาจเป็นผลบวกหรือผลกระทบการองค์กรหรือธุรกิจได้ ตัวอย่างเช่น

 • รัฐบาลจะมีนโยบายสำคัญๆ อย่างไรในการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไร ส่งผลบวกหรือผลลบต่อธุรกิจ
 • นโบายของรัฐที่แสดงถึงความสัมพันธ์กับต่างประเทศซึ่งอาจมีผลทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น 
 • ความมีเสถียรภาพของรัฐบาล ซึ่งเป็นเรื่องที่ทั้งนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศให้ความสำคัญอย่างมาก มีปัญหาทางการเมืองบ่อยหรือไม่ รัฐบาลเสียงในสภามากพอหรือไม่ มีการทำให้เกิดความขัดแย้งหรือไม่เห็นด้วยของประชาชน ซึ่งสามารถนำมาซึ่งการเกิดการประท้วงภายในประเทศได้ ซึ่งส่งผลให้นักลงทุนต่างชาติและนักธุรกิจในประเทศไม่กล้าที่ลงทุน
 • นโยบายด้านภาษี หรือ สิทธิประโยชน์ด้านภาษี ในธุรกิจที่รัฐส่งเสริมอาจได้ลดภาษีมากกว่าธุรกิจอื่น
 • การเข้าร่วมเขตการค้าเสรี ไม่ว่าจะเป็น RCEP หรือ CPTPP อย่างส่งผลให้ธุรกิจได้เปรียบในเชิงภาษีในการส่งออก หรือ เป็นผลเสียจากลดภาษีให้สินค้าที่ประเทศในเขตการค้าเสรีมาต่อตลาดในประเทศ

Economic Factors (E) ปัจจัยทางเศรษฐกิจ

ปัจจัยทางเศรษฐกิจนับว่าเป็นหนึ่งอีกตัวแปรสำคัญมากในการวิเคราะห์บริษัท และมีหลายสิ่งในปัจจัยเศรษฐกิจที่เราควรให้ความสำคัญ ยกตัวอย่างเช่น

 • ตัวเลข GDP ภายในประเทศจะเป็นบวกหรือเป็นลบ ในแต่ละไตรมาส
 • อัตราการว่าง มีเพิ่มขึ้นหรือลดลง
 • อัตราดอกเบี้ย เป็นอย่างไร ซึ่งส่งผลต่อ กลุ่มอุตสาหกรรมที่เราสนใจอยู่หรือไม่
 • หนี้สินภายในประเทศ รวมถึงตัวเลข NPL ถ้ามากคนอาจจะใช้จ่ายน้อยลง
 • ค่าเงินบาท อ่อนหรือแข็ง ซึ่งส่งผลต่อการส่งออกหรือนำเข้า
 • ต้นทุน เช่น ค่าแรงขั้นต่ำ ค่าขนส่ง ต้นทุนวัตถุดิบ

Social Factors (S) ปัจจัยด้านสังคม

เป็นการวิเคราะห์ถึงสภาพความเป็นอยู่ โครงสร้างประชากร วัฒนธรรม ประเพณีต่างๆของคนในประเทศ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อธุรกิจหรือการลงทุนอย่างมาก เช่น

 • พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า แต่ละ เพศ ช่วงอายุ ภูมิภาค ต่างกันออกไป
 • จำนวนประชากรผู้สูงอายุสูงขึ้นทำให้ธุรกิจที่ดูแลผู้สูงอายุเกิดตลาดเพิ่มขึ้น
 • อัตราการเกิด ซึ่งมีผลต่อบางธุรกิจเช่น สินค้าสำหรับเด็ก โรงเรียนอนุบาลและประถม
 • การใส่ใจในสุขภาพ ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มคนรักษาสุขภาพมากขึ้น ธุรกิจอาหารปลอดสารภัยมีแนวโน้มเติบโตอย่างสูง
 • แนวโน้มและทัศนคติทางอาชีพ คนมีแนวโน้มเรียนสูงขึ้นเรื่อยๆ งานใช้แรงงานอาจต้องในแรงงานต่างด้าวมากขึ้น หรือ เปลี่ยนไปใช้หุ่นยนต์แทน
 • รูปแบบการใช้ชีวิต Lifestyle เป็นอย่างไร แต่ละสังคมหรือแต่ละประเทศแตกต่างกัน อะไรเป็นกระแสที่สังคมกำลังสนใจ

Technology Factors (T) ปัจจัยด้านเทคโนโลยี

ปัจจัยทางเทคโนโลยีที่กระทบต่อตลาดและการบริหารจัดการธุรกิจสามารถแบ่งได้เป็น 3 หัวข้อใหญ่คือ

 1. แนวทางใหม่ในการผลิตสินค้า (New ways of producing goods and services)
 2. แนวทางใหม่ในการส่งสินค้าและบริการให้ถึงมือผู้บริโภค (New ways of distributing goods and services)
 3. แนวทางใหม่ในการส่งสารถึงกลุ่มเป้าหมาย (New ways of communicating with target markets)

นอกจากนี้ตัวอย่างการวิเคราะห์ถึงเทคโนโลยีที่มีอยู่และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ถูกพัฒนาขึ้นส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือไม่ สามารถนำเทคโนโลยีมีใช้ประโยชน์ทำให้บริษัทเราเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายขึ้นหรือไม่หรือนำมาลดต้นทุนการผลิต (จะ Disrupt หรือจะโดน Disrupt)

 • การพัฒนาเครือข่าย 5G ทำให้เกิดการพัฒนาระบบใหม่ๆ ในห่วงโซ่อุปทานที่สามารถลดขั้นตอน ลดเวลาและลดต้นทุนของธุรกิจได้
 • ระบบ Steaming เช่น Youtube หรือ Netflix ทำให้อุตสาหกรรมคอนเทนต์เช่น โทรทัศน์ ได้รับผลกระทบอย่างเห็นได้ชัด
 • หุ่นยนต์ หรือ Robot มาใช้ในไลน์การผลิต
 • รถไฟฟ้าใช้พลังแบตเตอรี่ เข้ามา ผลดีสร้างธุรกิจใหม่ ผลเสียอุตสาหกรรมเก่าๆ อาจอยู่ไม่ได้

Environment Factors (E) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม

ปัจจัยนี้มีความสำคัญอย่างมากใน 15 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะปัญหาโลกร้อน การลดใช้ถุงพลาสติก บางประเทศออกกฎหมาย Carbon credit การขายรถใหม่ต้องมีการคิดเครดิตคาร์บอน ทำให้รถที่ใช้น้ำมันมีปัญหาอย่างยิ่งโดยเฉพาะการขายในประเทศยุโรป ในฐานะองค์กรหรือการทำธุรกิจต้องใส่เรื่องนี้ซึ่งเป็นเทรนต์ของโลกและผู้บริโภคเริ่มเข้าใจและใส่ใจมากขึ้นเรื่อยๆ

Legal Factors (L) ปัจจัยด้านกฎหมาย

ปัจจัยด้านกฎหมาย หรือ มีข้อจำกัดอะไร มาส่งผลลบหรือผลบวกต่อองค์กรหรือไม่

 • ค่าแรงขั้นต่ำ
 • กฎหมายแรงงาน
 • กฎหมายแรงงานต่างด้าว
 • กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เช่น อย. หรือ มอก.
 • กฎหมายเกี่ยวกับภาษี
 • กฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณา เช่น กฎหมายที่ออกมาใหม่ไม่นานได้แก่ ห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางออนไลน์

Ethical Factors (E) ปัจจัยด้านจริยธรรม

เป็นปัจจัยตัวใหม่ของ PESTEL โดยเพิ่มตัว E เข้ามาทำให้เกิดเป็น PESTELE หรือ STEEPLE ซึ่ง Ethical Factors (E) ปัจจัยด้านจริยธรรม เกี่ยวข้องกับจริยธรรมทางธุรกิจ เกี่ยวกับนโยบายการบริหารและวิธีปฏิบัติงานของธุรกิจ และความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากการทำธุรกิจที่ได้กำไรและยอดขายแล้ว ธุรกิจยังต้องอยู่ในบรรทัดฐานของกฎหมายและจริยธรรมที่ดีด้วย การทำธุรกิจไม่ใช่เรื่องของกำไรขาดทุนอย่างเดียวเท่านั้น โดยเฉพาะการค้าขายอย่างเป็นธรรม การไม่ใช่แรงงานเด็กและไม่ใช้แรงงานเยี่ยงทาสรวมถึงธุรกิจควรต้องใส่ใจและรับผิดชอบต่อความต้องการของสังคมด้วยหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า corporate social responsibility (CSR)

ประโยชน์ของ Pestel analysis

PESTEL Analysis เป็นเครื่องมืออย่างดีในการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและสภาวะทางมหภาค ซึ่งเป็นเครื่องมือตัวแรกๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ธุรกิจ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปต่อยอดในกลยุทธ์อื่นๆ
การวิเคราะห์ pestel หรือ pestele ใช้ในการประยุกต์และเป็นเครื่องมืออย่างดีในการช่วยหาในส่วนของปัจจัยภายนอกของ SWOT คือ ส่วนที่เรียกว่า opportunity และ threat และเมื่อใช้คู่กับ Five Force Model จะทำให้การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกสมบรูณ์มากยิ่งขึ้น

การใช้ Pestal analysis และ Five Force Model เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ SWOT
การใช้ Pestal analysis และ Five Force Model เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ SWOT

ที่มา professionalacademy.com


Posted

in

,

by