Home / Tag Archives: วิเคราะห์ Five Forces

Tag Archives: วิเคราะห์ Five Forces

Five forces model คืออะไร เป็นเครื่องวิเคราะห์ธุรกิจที่ยอดเยี่ยมอย่างไร

Porter’s Five force model เป็นวิธีในการวิเคราะห์สภาวะการแข่งขัน (Competitiveness) ในอุตสาหกรรมซึ่งเป็นเครื่องมือที่ง่ายแต่ทรงพลังอย่างมาก โดยวิเคราะห์ว่าน่าสนใจหรือไม่ในแง่การเข้าสู่ธุรกิจ หรือ วิเคราะห์สภาวะการแข่งขันของอุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่เราอยู่ว่าเป็นอย่างไร โดยมี 5 ปัจจัยที่นำมาวิเคราะห์หรือเรียกว่า 5 แรงกดดัน 5 Forces ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อธรกิจที่เราอยู่ ได้แก่ คู่แข่ง ลูกค้า สินค้าทดแทน ผู้จัดหาวัตถุดิบ และ การแข่งขันภายในอุตสาหกรรม ธุรกิจสามารถนำเครื่องมือนี้มาใช้วิเคราะห์โครงสร้างธุรกิจและอุตสาหกรรม เพื่อเข้าสู่ธุรกิจใหม่, ออกจากธุรกิจนั้น, หรือเพื่อเอาข้อมูลที่วิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุงธุรกิจ สำหรับนักลงทุนยังใช้ในการวิเคราะห์หุ้นได้ด้วยว่าอยู่ในธุรกิจน่าสนใจหรือเปล่า ควรซื้อหรือขายออกดี เป็นโมเดลที่มีประโยชน์อย่างมากในทางธุรกิจโดย Five Forces Framework ถูกคิดค้นโดย Michael E. Porter จากมหาวิทยาลัย Harvard ตีพิมพ์ใน Harvard Business Review ในปี 1979 ถ้าใช้ร่วมกับเครื่องตัวอื่น เข่น การวิเคราะห์ …

Read More »