Scroll to Top

โดย Bloomberg ชี้ว่า ผลจากคำสั่งแบนของรัฐบาลสหรัฐฯ ทำให้ยอดขายของ...

คุณเหริน เจิ้งเฟย (任正非) Ren Zhengfeiเป็นนักการเมืองวิศวกรและนักธุรกิจชาวจีน...