Home / Tag Archives: swot

Tag Archives: swot

การวิเคราะห์ SWOT ของตัวเอง

SWOT มีประโยชน์มากในการวิเคราะห์ธุรกิจ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ SWOT ประยุกต์ในการวิเคราะห์ตัวเองได้เช่นกัน ซึ่งผลของการ SWOT ตัวเอง ก็จะคล้ายๆกับการทำ SWOT องค์กรเลย นั่นก็คือ มันเป็นการทำให้เราวิเคราะห์ตัวเองด้วยหลักการ SWOT Analysis จะทำให้เรามองเห็นภาพรวมของตัวเราเอง มองเห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค เพื่อพัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้ ความหมายของ SWOT คือ S (Strength) หมายความว่า จุดแข็งของตัวเราที่ทำให้ได้เปรียบคนอื่น W (Weakness) หมายความว่า จุดอ่อนของตัวเราที่เสียเปรียบคนอื่น O (Opportunity) หมายความว่า โอกาสที่เกิดขึ้นที่ช่วยส่งเสริมตัวเราT (Threat) หมายความว่า อุปสรรคที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อตัวเรา จุดแข็ง (Strengths) จุดแข็งของตัวเราคือการมองจากปัจจัยภายใน หรือ ตัวเรานั่นเอง การวิเคราะห์และประเมินตัวเองเป็นสิ่งสำคัญมาก เพื่อให้เรารู้ตัวเองว่าเรามีจุดแข็งอะไร เราอาจจะต้องลองตั้งคำถามให้กับตัวเองดังต่อไปนี้ หรือไปถามคนในครอบครัว คนใกล้ชิด หรือ …

Read More »

SWOT คืออะไร และ การวิเคราะห์ SWOT ทำอย่างไร

SWOT คืออะไร และ การวิเคราะห์ SWOT ทำอย่างไง

SWOT คืออะไร? SWOT Analysis คือ อะไร และมีวิธีใช้ทำการตลาดอย่างไง การวิเคราะห์สวอตดีต่อธุรกิจอย่างไร ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ ในการทำธุรกิจ หรือแม้กระทั่งใช้ได้ในการวิเคราะห์ตัวเองเพื่อโอกาสในความก้าวหน้าทางชีวิตและธุรกิจ การเข้าใจใน Swot จึงสำคัญอย่างมาก SWOT คืออะไร? “SWOT” มาจากตัวอักษรย่อของคำ 4 คำคือ Strengths (จุดแข็ง), Weaknesses (จุดอ่อน), Opportunities (โอกาส), Threats (อุปสรรค) SWOT คือกระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในขององค์กร ณ เวลาปัจจุบัน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารระดับสูงหรือนักบริหารการตลาด สามารถกำหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรค์จากสภาพแวดล้อมภายนอก ที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร เพื่อมากำหนดเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมต่อไปได้ SWOT ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายครั้งแรกที่มหาวิทยาลัย Harvard ในสหรัฐอเมริกาในทศวรรษที่ 1960 เมื่อผู้บริหารบริษัทนำเทคนิค SWOT มาประยุกต์ใช้เพื่อใช้เพิ่มประสิทธิภาพให้กับบริษัท SWOT ได้แสดงผลทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานของบริษัทเพิ่มขึ้นจึงมีการนำ SWOT มาใช้อย่างแพร่หลายในหลากหลายธุรกิจจนแพร่หลายไปทั่วโลกSWOT ได้รับความนิยมไปทั่วโลก …

Read More »