Vision วิสัยทัศน์ และ Mission พันธกิจ คือ อะไร?

4564

Vision วิสัยทัศน์ และ Mission พันธกิจ เป็นจุดประสงค์และเป้าหมายขององค์กรหรือบริษัท แม้กระทั้งสามารถมาใช้กำหนดสิ่งที่ตัวเราอยากจะทำหรือยากจะเป็นได้ โดยวิสัยทัศน์และพันธกิจ มีข้อแตกต่างกัน ถ้ากำหนดทั้งสองอย่างชัดเจนจะเสมือนกับจุดหมายที่องค์กรจะมุ่งที่จะเป็นได้อย่างดี

vision mission

Mission หรือ พันธกิจ

Mission หรือ พันธกิจ เป็นการบอกถึงจุดประสงค์หรือภาระกิจที่องค์กรที่จะทำเพื่ออะไรในตอนนี้(ปัจจุบัน) มีเป้าหมายจะทำอย่างไร ต่อลูกค้า ผู้ถือหุ้น องค์กร หรือ สังคม สิ่งแวดล้อม (เป็น action-oriented statement) พันธกิจจะบ่งบอกว่าธุรกิจขององค์กรคืออะไร อะไรคือสิ่งที่องค์กรต้องการจะเป็น และแสดงถึงสิ่งที่องค์กรตอบสนองต่อลูกค้าและทุกๆส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งผลิตภัณฑ์และบริการ

คำถามที่ใช้ในการหาช่วยกำหนดพันธกิจ

  • อะไรที่องค์กรเราจะทำ
  • พันธกิจที่เรากำหนดทำเพื่อใคร
  • พันธกิจที่เรากำหนดทำอย่างไร

Vision หรือ วิสัยทัศน์

Vision หรือ วิสัยทัศน์ คือ การตั้งเป้าหมายระยะยาวหรือแรงบันดาลใจขององค์กรที่องค์กรนั้นอยากจะเป็นหรือจุดมุ่งหมายที่องค์กรจะไปให้ถึงในอนาคต ถ้าภาษาอังกฤษ ใช้คำว่า “where” และ “to be” จะเหมาะสมมากที่สุด
โดยความสำคัญของกำหนดวิสัยทัศน์คือการใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดทิศทางขององค์กร ทำให้องค์กรมีจุดมุ่งหมายในการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนใน ‘ทิศทางที่จะไป’ หรือ ‘จุดที่องค์กรจะเป็น’

คำถามที่ใช้ในการหาช่วยกำหนดวิสัยทัศน์

  • อะไรที่องค์กรเราตั้งใจหรือหวังที่จะเป็น
  • อะไรคือปัญหาถ้าเราแก้ไขได้จะทำให้สินค้าหรือบริการดีขึ้น
  • อะไรหรือใครที่จะทำให้สร้างให้เราเปลี่ยน

Vision เป็นการทำให้องค์กรเติบโตทั้งภายนอกและภายใน การที่มีวิสัยทัศน์ที่เข้มแข็งจะทำให้องค์กรมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน เป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนองค์การอย่างดี

สรุปความแตกต่างระหว่าง Vision วิสัยทัศน์ และ Mission พันธกิจ

  • Mission จะเป็นเส้นทางที่จะไปให้ถึง Vision ขององค์กร
  • Mission จะเน้นที่ ‘ปัจจุบัน’ ส่วน Vision เน้นที่ ‘อนาคต’
  • Mission เป็นสิ่งที่องค์กรจะทำ Vision เป็นสิ่งที่องค์กรจะเป็น

ตัวอย่างของวิสัยทัศน์และพันธกิจ

ตัวอย่างของ วิสัยทัศน์และพันธกิจของบรฺิษัท Tesla

พันธกิจ(Mission): To accelerate the world’s transition to sustainable energy. เร่งให้โลกเปลี่ยนไปใช้พลังงานอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์(Vision): To create the most compelling car company of the 21st century by driving the world’s transition to electric vehicles. สร้างบริษัทรถที่น่าตื่นตาที่สุดในศตวรรษที่ 21 โดยเปลี่ยนโลกเป็นรถที่ใช้ไฟฟ้า

ตัวอย่างของ วิสัยทัศน์และพันธกิจของบรฺิษัท Google

พันธกิจ(Mission):  To organize the world’s information and make it universally accessible and useful. จัดการข้อมูลของโลกและและทำให้ทุกคนเข้าถึงและใช้งานได้อย่างมีประโยชน์

พันธกิจ(Mission): To provide access to the world’s information in one click. การเข้าถึงข้อมูลของโลกด้วยการคลิ๊กแค่ 1 ครั้ง

ตัวอย่างของ วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท pttgcgroup

วิสัยทัศน์(Vision)
เป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากล เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต

พันธกิจ(Mission)
Shareholder
ส่งมอบผลตอบแทนที่เป็นธรรม และยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วย การบริหารผลประกอบการที่เป็น เลิศอย่างน่าเชื่อถือ
Society
ผสานความรับผิดชอบต่อสังคม และความใส่ใจสิ่งแวดล้อมใน การดำเนินธุรกิจสู่การพัฒนา ที่ยั่งยืน
Business Partner
เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแก่คู่ค้าด้วย สินค้าและบริการเชิงนวัตกรรม
Employee
สร้างองค์กรที่พร้อมรับการ เปลี่ยนแปลงและเรียนรู้ด้วย บรรยากาศการทำงานที่เป็นสุข ควบคู่กับการเร่งพัฒนาบุคลากร ให้มีศักยภาพพร้อมรับกับ
ความท้าทายใหม่ๆ รวมทั้งทุ่มเท และผูกพันต่อองค์กรเพื่อความ เป็นเลิศอย่างมืออาชีพ

สำหรับตัวอย่าง Mission หรือ พันธกิจ ของบริษัทของไทยที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นั้น สามารถหาได้จากได้จาก แบบ 56-1 ซึ่งสามารถดูได้ที่ รายชื่อบริษัทในตลาดหลักทรัพย์

ที่มา
clearvoice.com/blog/difference-between-mission-vision-statement-examples/